počítač pro každého s cd mini zamrzivači cene białko ostrowia opinie forum
Valča, okres Martin, Valčianska dolina
 
podnikatelská pojišťovna plzeň RSSmilosť posväcujúca manželská poradna ostrava mariánské hory pracovná zdravotná služba 2015 cena
 

početnost výskytu priezviska na slovensku Zverejňovanie informácií

Slobodný prístup k informáciám

postrádať v slovenčine Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) vybavuje Obecný úrad vo Valči.

Podateľňou pre žiadosti o sprístupnenie informácií je Obecný úrad Valča:
pracovné dni  v čase

pondelok,utorok, štvrtok 7,30 - 15,30
streda 7,30 - 17,00
piatok 7,30 - 14,00

windows 10 nainstalované programy
природни области на българия за 4 клас Žiadosti o sprístupnenie informácií možno podať prostredníctvom nižšie zverejneného tlačiva.

distribucija u međunarodnom marketingu Poštou na adresu:        Obecný úrad  Valča 
                                          038 35 Valča č. 375

cestovné lístky na mhd bratislava vtipné videá so zvieratami Telefón:                              +421434294102
akordy na klavír online Fax:                                     +421434303409

špirála miss sporty studio lash bolesť kolena z vnútornej strany email:   zapalenie nerwu trójdzielnego w ciąży, khách sạn nikko sài gòn tiệc cưới

dávkovač krmení pro kočky  

stránky pro děti česká televize rozejście spojenia łonowego u mężczyzn zvieratka z gumiciek návody Spôsob  zriadenia povinnej  osoby, jej  právomoci  a kompetencie  a popis  organizačnej  štruktúry

monster charlize theron español latino  

rtl2 večera za 5 recepti Identifikačné údaje
Názov:                                   Obec   Valča
Právna forma:                       obec
Sídlo:                                     Valča 375
PSČ:                                       038  35
IČO:                                        00317021

klientelisme grækenland Obec  Valča  bolo bundestag bundesrat leicht erklärt zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, a to dňom volieb do orgánov samosprávy, t.j. dňom 23. – 24. 11. 1990.

pokládka plovoucích podlah video Právomoc a kompetencie obce  sú dané:
- Ústavou Slovenskej republiky,
- zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,
- ďalšími platnými právnymi predpismi zverejnenými v Zbierke zákonov SR, ktoré sa týkajú obcí,
- všeobecne záväznými nariadeniami vydanými Obcou  Valča

massimo ranieri quando l'amore diventa poesia превод Organizačná štruktúra:

dávali inzulínová Štatutárnym  zástupcom  obce  je  osobný dotazník hazz starosta  obce.

šumivé vína hubert Výkonnou  zložkou  obce  je  povišani proteini v urinu v nosečnosti obecný  úrad.

hliníkové rebríky schodíky Obec  sondage popularité hollande sarkozy je  zriaďovateľom:

 • Základnej  školy
 • Materskej  školy
 • Školského  klubu  detí
 • školského  zariadenia – školskej  jedálne.

ako sa spieva druhý hlas Všetky  vyššie  uvedené  organizačné  jednotky  sú  bez  právnej  subjektivity

 1. výška dôchodkov na slovensku Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie
   

požičovňa zdravotníckych pomôcok trenčín Podávanie žiadostí o sprístupnenie informácií Obcou Valča a ich poskytovanie sa riadi zákonom o slobode informácií.

nejde mi vysypat koš Žiadosti o sprístupnenie informácií  a akékoľvek  iné  žiadosti, návrhy, podnety, sťažnosti  alebo  iné  podania   možno podať:

 • poštou, na adresu  Obecný  úrad,   038 35  Valča 375
 • elektronickou poštou na e-mailovej adrese : výkladový slovník český jazyk šitie obuvi na mieru bratislava
 • osobne počas úradných hodín na Obecnom úrade vo  Valči.

obdivuhodný boxer online Zo žiadosti o poskytnutie informácie musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

vánoční mše praha 2014 Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, Obec  Valča  vyzve žiadateľa, aby
v lehote siedmych dní neúplnú žiadosť doplnil. Ak napriek výzve žiadateľ žiadosť nedoplní, Obec Valča   žiadosť odloží.

pánska jazda po anglicky Žiadosť o sprístupnenie informácií Obec  Valča  vybaví najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti, alebo odo dňa odstránenia nedostatkov na základe výzvy.

caminho das indias capitulo 1 español latino Spôsob  a  výška  úhrady nákladov za poskytnutie informácií v zmysle zákona o slobode informácií je upravený Vyhláškou Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií a Sadzobníkom úhrad za poskytnutie informácií Obcou Valča.          

pohrebné služby zilina Proti  rozhodnutiu o nesprístupnení požadovanej informácie je možné podať odvolanie 
v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia starostke  obce  Valča
na adresu: 038 35   Valča   375.

riešenie sústavy rovníc s dvoma neznámymi O odvolaní proti rozhodnutiu o nesprístupnení požadovanej informácie rozhoduje starostka obce  Valča.  Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné sa odvolať.

 1. kaj lahko počneš v ljubljani Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené

  я старомоден вк Miesto podania opravného prostriedku je: 
  Obecný  úrad,  038 35  Valča  375

psychologická poradna praha 8 právnický výkladový slovník online Spôsob podania opravného prostriedku:
Doručiť poštou alebo osobne do podateľne obce  písomné vyhotovenie, resp. podať ústne do zápisnice v podateľni  obce, pokiaľ z konkrétneho rozhodnutia obce   nevyplýva niečo iné.

ironický človek Lehota na podanie opravného prostriedku:
15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, pokiaľ z platnej právnej úpravy a samotného rozhodnutia nevyplýva niečo iné 

info o telefonnych číslach orange Poznámka:
Miesto a lehota podania opravného prostriedku sa uvádza v poučení rozhodnutia, proti ktorému opravný prostriedok smeruje.

maria magdalena wrocław Súdne preskúmavanie rozhodnutí  obce:
Súdnemu preskúmavaniu podliehajú tie rozhodnutia obce, kde to pripúšťa § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku, resp. to vyplýva z osobitných právnych predpisov.
Pri preskúmavaní rozhodnutí musia byť splnené obsahové i formálne náležitosti požadované platnou právnou úpravou.

 1. neplatnost pracovní smlouvy jednatele Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať

  Obec  Valča   vybavuje žiadosti, návrhy a iné podania vždy tak, aby bolo zabezpečené objektívne zistenie skutočného stavu pri zachovaní zásady hospodárnosti a primeranej rýchlosti.

  O žiadostiach, návrhoch a iných podaniach rozhodujú orgány  obce - obecné zastupiteľstvo a starostka  obce  v súlade s platnou právnou úpravou a vnútroorganizačnými predpismi (najmä Štatútom  obce , Zásadami hospodárenia s majetkom obce  Valča, atď.)

  Pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní sa postupuje v súlade so základnými pravidlami správneho konania - § 3 zákona č. 71/1967 Zb. zákona  o správnom konaní.

  Lehoty na vybavenie:
  V jednoduchých veciach bezodkladne. V ostatných prípadoch do 30 dní, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Vo zvlášť zložitých prípadoch do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju príslušný orgán obce  primerane predĺžiť.

  Všetky lehoty začínajú plynúť dňom doručenia žiadosti, návrhu a iného podania na obecný úrad.
 2. pocit na zvracení na konci těhotenství Prehľad predpisov, pokynov inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe

  - zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,
  - zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,
  - zákon č. 500/1991 Z.z. o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov v platnom znení,
  - zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  - zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v platnom znení,
  - zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení,
  - zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení,
  - zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení,
  - zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení,
  - zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení,
  - zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v platnom znení,
  - Zákonník práce č. 311/2001 Z.z.,
  - zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení,
  - zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení,
  - zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení,
  - zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v platnom znení,
  - zákon č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci v platnom znení,
  - zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení,
  - zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy v platnom znení
  - ďalšie platné právne predpisy zverejnené v Zbierke zákonov SR týkajúce sa obcí.

  Zbierky zákonov SR sú k nahliadnutiu na Obecnom úrade vo   Valči.

le light painting définition
Všeobecne záväzné nariadeniaObceValčasú zverejnené na internetovej stránke ObceValčaa sprístupnené k nahliadnutiu na Obecnomúrade voValči.

hračky pre dvojročné deti  

 1. vyradená hasičská technika Sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony a sadzobník za sprístupňovanie informácií

školská jedáleň dargovských hrdinov humenné Obec Valča  v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. f) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a na základe Vyhlášky Ministerstva financií č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií určuje nasledovný sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií

hotel vespera mali lošinj forum praktik trnava počítače Fotokópie zo spisov

fotoateliér praha 10 1 strana čierno-biela formát A4                                                 á 0,10 €

podvedení muži 1 strana čierno-biela formát A4 – obojstranná tlač                á 0,15 €

vulkanikus eredetű kőzetek 1 strana čierno-biela formát A3                                                 á 0,20 €

zabili rodziców kamila 1 strana čierno-biela formát A3 – obojstranná tlač                á 0,30 €

подарок на день рождения маме 1 strana farebná formát A4                                                         á 0,15 €

benes dekrétumok pdf 1 strana farebná formát A4 - obojstranná tlač                         á 0,20 €

neal bascomb wytropić eichmanna chomikuj 1 strana farebná formát A3                                                         á 0,30 €

koščak igor 1 strana farebná formát A3 – obojstranná tlač                        á 0,40 €

ďakujem vám za ochotu preklad anglicky to isté platí pre výstup z tlačiarne

pomalý hrnec lidl štrukturovaný životopis vzor Nahrávanie na dátové médiá

minimalna plača v sloveniji 2017 na CD – 1 ks                                                                                  á 0,50 €

navigácia do mobilu zadarmo sygic minulý čas angličtina otázka Náklady spojené s expedovaním informácií

zbraně kategorie d obálka formát C6 malá                                                                á 0,04 €

časné příznaky těhotenství obálka formát C5 polovičná                                                       á 0,04 €

erstattung bearbeitungsgebühr darlehen verjährung obálka formát B4 veľká                                                               á 0,08 €

kedy treba ukončiť vzťah obálka s doručenkou                                                                  á 0,10 €

nemzetközi kenguru matematika verseny 2014 megoldások Poštovné poplatky sa riadia cenníkom Slovenskej pošty, a. s. Poskytnutie informácie e-mailom a telefonicky sa nespoplatňuje. Podľa Vyhlášky Ministerstva financií č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií sa úhrada nákladov určí ako súčet nákladov tohto sadzobníka. Žiadateľ môže uhradiť náklady poštovou poukážkou, bezhotovostným prevodom na účet v banke alebo v hotovosti do pokladne obce.


plástico abs wikipedia  

Zverejňovanie informácií

Žiadosť o slobodný prístup k informáciám
 ziadost_o__slobodny_pristup__k___info (2).docx (12.9 kB) (12.9 kB)

Žiadosť o slobodný prístup k informáciám
 ziadost_o__slobodny_pristup__k___info (2).pdf (173.9 kB) (173.9 kB)


jména pro andulky samečky všimla sisnejchladnější místo v asii führerausweis kategorie d1ečervená karkulka animovaný film Základná veľkosť
 • sáčky do vysavače miele fjm hyclean Nedeľatouché coulé computer mb 25mr bean en español you tube 14predám bránku graphic-icon
 • nápady a návody na zahradu Pondelokzápis do 1. třídy zš 24nebola som veselá akordy 14peniaze ihned košice graphic-icon
 • internationaler führerschein deutschland usa Utorokentzug führerausweis kanton bern 26splnomocnenie na auto do zahraničia 14povolanie policajta referát graphic-icon

Busmánia do Valče

vyzváňacie tóny pre samsung dnes je: sprchové kouty s hlubokou vanou 17.6.2018

dziecięce porażenie mózgowe u niemowląt meniny má: stupňovanie prídavných mien v angličtine tabulka Adolf

webygroup

Úvodná stránka