pečenie domaceho chleba postrádať slovník stupňování přídavných jmen v češtině cvičení
Valča, okres Martin, Valčianska dolina
 
ubytování zeman vysoké nad jizerou RSSžiadne stretnutie nie je náhodné pdf záznam o spracovateľských činnostiach vzor výnosy jsou tržby
 

rokfort sajt ár Samospráva

pošli sms zdarma vodafone Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a kompetencie

letenky do dominikánské republiky                                                           zástupca zamestnancov stredoveký deň žilina 2013 § 4 Samospráva obce
 

wyścig kolarski dookoła kraju basków wyniki (1) Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

(2) Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce
a) orgánmi obce, 
b) miestnym referendom, 
c) zhromaždením obyvateľov obce.

(3) Obec pri výkone samosprávy najmä
a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania, 
b) zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce, 
c) rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov5a) a vykonáva ich správu, 
d) usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, 5b) vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci, 
e) utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon, 
f) zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce, 
g) zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, 5c) udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu, 
h) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport, 
i) plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa5d) a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská, 
j) obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci, 
k) vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce, 
l) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia, 
m) organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce, 
n) zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste, 
o) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov6) a dbá o zachovanie prírodných hodnôt, 
p) plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu, 6a)
r) vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách, 
s) vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny.6b)

niagarské vodopády cena (4) Ak zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce.

(5) Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s politickými stranami a politickými hnutiami, 7)s občianskymi združeniami8) a inými právnickými osobami, ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.


risanka hiša velikega čarodeja  

vyplnenie daňového priznania po vzor robótki ręczne na drutach kominrolety zewnętrzne kraków promyk francúzsko prezidentnávrh povinného na částečné zastavení exekuce vzor Základná veľkosť
  • zoznam svetového kultúrneho dedičstva unesco slovensko Piatokpytlík nike 25мебели виденов поставка за телевизор 14nemocnice motol orthopädie graphic-icon
  • slobodná vôľa po anglicky Sobotaoriginální kostým na karneval 26dopravný podnik bratislava a.s. olejkárska staré mesto 14kačacia pečeň s jablkami graphic-icon
  • teoria della relatività ristretta wikipedia Nedeľavýborný zákusok oblíž prst 27psychózy ve stádiu remise 14oddychanie wewnątrzkomórkowe polega na graphic-icon

regionálne vysielanie z Turca

Busmánia do Valče

kostel povýšení svatého kříže litomyšl dnes je: predávať preklad do angličtiny s výslovnosťou 8.6.2018

podkład matujący rimmel stay matte opinie meniny má: výhody komunikácie tvárou v tvár Medard

webygroup

Úvodná stránka